Disclaimer

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.1
Deze website is gemaakt door Bert Geurs, hieronder het pseudoniem Starfish&Coffee, en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake intellectuele eigendom. Bert Geurs behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en alle morele rechten (zoals beschreven in 1.2 hieronder) op de verstrekte informatie. Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd zonder toestemming van Bert Geurs of Starfish&Coffee. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, worden uitgenodigd contact op te nemen met Bert Geurs via info@starfishandcoffee.be. U heeft het recht de informatie op de website te raadplegen, te downloaden voor persoonlijk gebruik en ook te reproduceren voor persoonlijk gebruik, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming is echter niet van toepassing op teksten die uitdrukkelijk beperkingen van het gebruik vermelden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) is altijd voorafgaande toestemming nodig. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via info@starfishandcoffee.be.

Starfish&Coffee is een handelsmerk van Storm Comm.V. met bedrijfsnummer BE 0886.242.082.

1.2
Morele rechten
Het moreel recht heeft als doel de persoonlijkheid van de auteur, zoals die in het werk tot uiting komt, te beschermen. Het is de uiting van de band die bestaat tussen de persoon van de auteur en zijn creatie. Omdat het moreel recht intrinsiek gekoppeld is aan de persoon van de auteur, kan het door de auteur niet worden afgestaan, in tegenstelling tot de vermogensrechten. De morele rechten omvatten het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht op eerbied.

Divulgatierecht
Het divulgatierecht is het recht van de auteur om het werk bekend te maken aan het publiek. Alleen de auteur heeft het recht om te beslissen wanneer hij zijn werk af vindt en wanneer het publiek er kennis van mag nemen. Bijvoorbeeld: als een auteur zijn manuscript voor een boek aan zijn uitgever bezorgt om diens advies te vragen, mag de uitgever het boek niet publiceren omdat dit een inbreuk op het divulgatierecht vormt.

Vaderschapsrecht
Auteurs bezitten een vaderschapsrecht op hun werken. Het gaat om het recht dat de maker van een werk als zodanig wordt erkend en dat derden bijgevolg verplicht zijn om het werk onder diens naam bekend te maken. De naam van de auteur moet in dat geval op het werk staan. Dit vaderschapsrecht kan ook in negatieve zin worden uitgeoefend: de auteur kan krachtens zijn vaderschapsrecht beslissen om een pseudoniem te gebruiken of zijn werk anoniem verspreiden.

Recht op eerbied voor het werk (integriteitsrecht)
Het recht op de integriteit, of het recht op eerbied voor het werk, laat de auteur toe om zich te verzetten tegen elke wijziging of vervorming van zijn werk. De auteur kan zich verzetten tegen een wijziging die de fysieke integriteit van een werk aantast, alsook tegen elke materiële wijziging aan het werk. De auteur kan dit morele recht ook inroepen wanneer het gebruik van een werk een inbreuk vormt op de geest ervan, omdat het bijvoorbeeld de context of betekenis ervan wijzigt.

1.3
Bert Geurs, hier onder het pseudoniem Starfish&Coffee, kan bewijzen dat hij de auteur is van de werken die op deze website worden getoond. In tegenstelling tot octrooien, die uitvindingen zijn, hoeven auteurs geen formaliteiten te vervullen of stappen te ondernemen om te profiteren van auteursrechtelijke bescherming voor hun werk. Auteursrechtelijke bescherming is automatisch vanaf het moment dat het om een origineel werk gaat en het in een concrete vorm is opgenomen. Volgens de Belgische en Benelux-wetgeving inzake intellectuele eigendom kunnen auteurs wereldwijd geen afstand doen van de toekomstige uitoefening van hun morele rechten. Zelfs als de werkgever of opdrachtgever de eigendomsrechten op de creaties van zijn werknemers of leveranciers (auteurs) heeft verworven, zal hij toch hun morele rechten moeten respecteren. De morele rechten zijn niet overdraagbaar en de belofte van een werknemer of leverancier (auteur) om er geen beroep op te doen zal niet geldig zijn.

1.4
Voor meer informatie over de Belgische en Benelux wetgeving op het gebied van morele rechten kunt u terecht op economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendomsrechten.